Over UMiO

UMiO is het samenwerkingsverband van representatieve bedrijfsfederaties en beroepsverenigingen van milieuondernemingen en milieuprofessionals, nl. Go4Circle, OVB, VEB en VMx.

UMiO wil het imago en de waarde als gesprekspartner van de privaatrechterlijke sector van milieubedrijven verbeteren door de sociaal-economische impact ervan in kaart te brengen alsook op een correcte manier te communiceren over de inspanningen die de sector levert op het vlak van deontologie, kwaliteitsbewaking en zelfregulering.

In relatie tot de overheid wil UMiO als vertegenwoordiger van de markt een ambitieus en progressief milieubeleid realiseren door deelname aan de totstandkoming en vormgeving van nieuwe milieuregelgeving met het oog op de concrete implementatie en handhaving van het milieubeleid, zowel op lokaal, nationaal als Europees vlak.

Om tot een volwaardige kennisindustrie door te kunnen groeien, waakt UMiO over de noodzakelijke financiële en fiscale stimuli om innovatie en R&D te stimuleren. Er wordt aandacht gevraagd voor een eerlijke en dynamische marktontwikkeling wat de leefbaarheid van de sector moet waarborgen.

Zo draagt UMiO bij tot een duurzaam en sociaal-economisch verantwoord milieubeleid dat huidige en toekomstige generaties ten goede komt.


Naast intern overleg waarbij uitwisseling van kennis en ervaring centraal staan,  en externe representatie over gemeenschappelijke uitdagingen, organiseert UMiO jaarlijks afwisselend het Vlaams Milieucongres (nu Omgevingscongres) en het Vlaams Bodemcongres.